Đặc trưng
ĐIỀU HƯỚNG : Trang chủ / Đặc trưng

Cất Rượu

Thời gian đăng: 02-06-2022

Để học được nghề nấu rượu, bạn cần đến gặp NPC Hùng Miêu Nhi (101, 577) tại Kinh Thành để học kỹ năng nấu rượu.Khi học kỹ năng, bạn sẽ tốn một lượng danh vọng và ngân phiếu nhất định.

Để chế được rượu, bạn ấn tổ hợp phím Alt+W, kéo biểu tượng kỹ năng Cất Rượu ra thanh F1~10, sử dụng phím tắt để tiến hành nấu rượu.

Các loại rượu trong Cổ Long Online

 

HƯỚNG DẪN TÂN THỦ