Diệu Lang Trung

Dược sư nam, cống hiến hết mình vì y đạo không tranh giành với đời. Lấy việc nghiên cứu sử dụng dược phẩm, trau dồi y thuật là mục tiêu.

Vũ khí: Bút, Phiến

Đặc sắc môn phái:

Dược sư Thánh Đàn: khống chế, hỗ trợ, sát thương nội công lớn

Dược sư Đường Môn: hỗ trợ, khống chế, tấn công độc nhiều mục tiêu

Dược sư Phúc Thọ Viên: thuần hỗ trợ, tấn công nội công nhiều mục tiêu

HƯỚNG DẪN TÂN THỦ